The Apostle’s Club Malugram Kali Puja

The Apostle’s Club Malugram Kali Puja
Photo: Sohan Sharma

The Apostle's club Malugram